Náhradní díly
Zboží u nás nebo u dodavatelů - DOPRODEJ vybraných dílů
Odpovíme EMAIL + SMS

Obchodní podmínky Zpět na předchozí stránku
 
Dostupnost zboží

Zobrazené zboží je obvykle skladem u nás nebo u dodavatelů.

Meziprodej je vyhrazen.

 
Minimální hodnota zakoupeného zboží

Pro ČR: 300 Kč bez DPH.

Pro EU: 800 Kč bez DPH.

Dopočet do minimální ceny se účtuje v případě, kdy je hodnota odebraného zboží nižší, než je minimální hodnota pro daný stát.

 
Balné

Do hodnoty zboží 1000 Kč bez DPH se účtuje balné 50 Kč bez DPH.

Nad hodnotu zboží 1000 Kč bez DPH se balné neúčtuje.

 
Dopravné a doběrečné

Dopravné se účtuje dle váhy zboží, rozměrů a typu zboží. Od 85 Kč bez DPH.

Doběrečné je poplatek přepravci při odesílání na dobírku ve výši 40 Kč bez DPH.

 
Právní úprava

Práva a povinnosti se uplatňují především podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Je-li kupujícím konečný spotřebitel, uplatňují se navíc práva a povinnosti dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 
Vymezení pojmů

Prodávajícím je Jiří Švestka, se sídlem Sněhurčina 706, 460 15 Liberec, IČO: 15703703, DIČ: CZ5405282520. Prodávající je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícím je buď spotřebitel dle § 419 občanského zákoníku, nebo osoba, která není spotřebitelem. Tj. spotřebitelem je osoba která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Kupujícím, který není spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje zboží či užívá služby za účelem svého podnikání.

 
Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzením nabídky prodávajícího, tj. vytvořením objednávky ze strany kupujícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

 
Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V případě, že kupující požaduje, aby zboží, které neodpovídá kupní smlouvě, bylo vyměněno či opraveno, je kupující povinen dodat zboží na prodejnu, a to osobně nebo zasláním zboží na adresu provozovny, nikoli dobírkou. Až poté může být zboží vyměněno nebo opraveno a odesláno kupujícímu.

 
Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě / emailem / po telefonu), má spotřebitel na základě § 1829 občanského zákoníku a násl. právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.

Pokud kupující není spotřebitelem, pak dle zákona nemá kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží u kupní smlouvy, která byla uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu aj.).

 
Reklamační řád

Záruční lhůta pro spotřebitele je 24 měsíců. Pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli se záruční lhůta řídí zákonem, pokud není sjednáno mezi smluvními stranami jinak.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Pro spotřebitele musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen zabalit zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

Poslední úpravy těchto obchodních podmínek proběhly dne 08. 04. 2020.